×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز

تلاش در جهت تبدیل شدن به:

  • یکی از مؤسسات تحقیقاتی و علمی معتبر در عرصه جهانی
  • مرجع عمده دانشگاهی و تحقیقاتی در سیستم غذا و تغذیه ملی
  • مرجع در علوم مرتبط با غذا و تغذیه

رسالت

۱- سنجش وضعیت تغذیه جامعه ایران، شناسایی مشکلات، کمبودها، نارسایی‌ها و علل و ریشه‌های مشکلات و روند آنها در گروههای مختلف سنی و طبقات اجتماعی و مناطق جغرافیایی
۲- تهیه و تأمین مبنای علمی و اطلاعاتی برای کمک به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی در جهت تأمین نیازهای غذایی مردم، تأمین سلامت و توسعه کشور
۳- تربیت متخصصین و کارشناسان مورد نیاز برای پیشبرد علوم، طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت بخشهای فنی، علمی و اجرایی کشور در ابعاد تولید، تبدیل، مصرف غذا و سلامت جامعه
۴- ایجاد آگاهی کافی و مستمر عمومی بمنظور گسترش و هدایت فرهنگ غذایی و بهداشتی مناسب
۵- ارزیابی نظام غذا در ایران جهت دستیابی به امنیت غذا و تغذیه پایدار

خط مشی

انستیتو و دانشکده وابسته به آن در افق ۱۴۰۴ در زمینه علوم غذا و تغذیه رتبه نخست را در منطقه بر اساس تعالیم ایرانی اسلامی دارا خواهد بود. ارزش های مورد توجه انستیتو در این چشم انداز دارای ویژگی های زیر خواهد بود:

  • بهره مندی از سرمایه فکری و تجارب سازمانی، ملی و بین المللی به عنوان سازمانی دانش محور، نوآور، یادگیرنده و پاسخگو در برابر نیازهای جامعه
  • مرجع و قطب تولید دانش و ظرفیت سازی در حوزه غذا و تغذیه
  • کانون پژوهش و فناوری، آموزش، تفکر و مشاوره در راستای حل مسائل ملی، منطقه ای و بین المللی غذا و تغذیه
تنظیمات قالب